bner2023
เกี่ยวกับเรา

เราเป็นองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เน้นการทำงานโดยชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้มิติคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 7 ประการ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมเสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

rfoo (admin)

10 กันยายน 2022

rfoo (admin)

2 มีนาคม 2021

สมาคม ศ.ว.ท.(IMPECT)

กับการเปลี่ยนแปลทางสังคมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

บทความ

กิจกรรม

เสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมเสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

rfoo (admin)

10 กันยายน 2022
ติดต่อเรา