เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN ได้ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง TKN” เพื่อนำไปสู่การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในระดับประเทศ มีแกนนำเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 35 คน จากเชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร เพชรบุรี สมุทรสาคร  กาญจนบุรี ราชบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และยังได้มีการออกแบบการขับเคลื่อนงานใน 5 ประเด็น คือ

1.ประเด็นการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานภาษาแม่และวัฒนธรรมชนเผ่า

2.ประเด็นการลดความรุนแรงและการไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประเด็นสิทธิเด็กด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อม

4. ประเด็นพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง

5. ประเด็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์เชิงนโยบายและสาธารณะ

 โดยจะขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง 5 ยุทธศาสตร์ คือ

1. การพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยวาชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง

2. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์เชิงนโยบายและสาธารณะ

4. การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษา วิถีวัฒธรรมชนเผ่าพื้นเมือง และการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒธรรมอย่างสันติ

5. การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของเครือข่าย

สนับสนุนโดย #AIPP #SIDA #OSF #IMPECT #เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง