เวทีประชุมผู้รู้ภูมิปัญญาและผู้นำชุมชนอ่าข่าในประเทศไทย (Dzoeq Khav Civq Pir Armavq)

ครือข่ายอ่าข่าเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขง (NADA) ร่วมกับสมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอ่าข่า เชียงราย ได้จัดเวทีประชุมผู้รู้ภูมิปัญญาและผู้นำชุมชนอ่าข่าในประเทศไทย

rfoo (admin)

24 กันยายน 2023

ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสุขภาวะของชุมชน บ้านแม่ลายบนและบ้านแม่ลายเหนือ

ชุมชนบ้านแม่ลายบน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอว์

เข้าร่วมศึกษาวิเคราะห์ชุมชนต้นแบบบ้านหินลาดใน

บ้านหินลาดใน เป็นชุมชนชาวปว่าเกอะญอ ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อกว่าร้อยปีก่อน เป็นหมู่บ้านในแอ่งกระทะกลางโอบเขา

เสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

เยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมเสวนา “พลังขับเคลื่อนเยาวชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย”

rfoo (admin)

10 กันยายน 2022

ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์รคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อในชุมชน

คณะกรรมการชุมชนได้จัดการขยะในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อขยะในชุมชน

rfoo (admin)

22 สิงหาคม 2022

rfoo (admin)

18 กรกฎาคม 2022

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

“สิ่งแวดล้อมดูแลเรามานาน เราก็ควรจะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย” เกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงษกร กล่าว

rfoo (admin)

10 กรกฎาคม 2022

การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ทีมงาน DiakoniaThailand ร่วมกับทีมงาน lMPECT ร่วมไปเยี่ยมการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

rfoo (admin)

8 กรกฎาคม 2022
ติดต่อเรา