คณะกรรมการอำนวยการสมาคม

“หลากหลายชาติพันธุ์ รากฐานภูมิปัญญา สานสู่งานพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน”