ชุมชนในเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 11 หย่อมบ้าน 5 หมู่ที่ ที่มีหลายกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง อาทิ ลาหู่ ปกาเกอะญอ อ่าข่า และคนพื้นราบ โดยส่วนมากยังคงใช้ความเชื่อตามวิถีวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เชื่อว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า มีเจ้าของเจ้าที่คุ้มครอง ผู้คนที่ใช้ทรัพยากร ต้องมีการดูแล ขอบคุณ และขอพร ให้มีทรัพยากรที่ดีเพียงพอต่อชุมชนต่อไป

ภาพจาก

พิธีกรรมเลี้ยงขุนน้ำประปาชุมชนบ้านพญาโกหา

พิธีกรรมเลี้ยงหัวฝายน้ำ ชุมชนบ้านห้วยเฮี๊ยะ

พิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรแบะชุมชน บ้านแม่ยางมิ้นและแม่ยางมิ้นเหนือ

#impect#pathway#imn#ชนเผ่าพื้นเมือง#อิมเปค#แม่ยางมิ้น

อิสระ พนาสันติกุล รายงาน