การย้อมสีผ้าทอจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมการย้อมสีผ้าทอจากสีธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของพี่น้องปกาเกอะญอ บ้านแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อรื้อฟื้นองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติไห้กับคนรุ่นใหม่ และพัฒนากลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่หาด

เป็นโครงการย่อยของโครงการสานพลังการจัดการสุขภาวะชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ (สสชพ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมIMPECT และ สสส

#สสส #impect #ชนเผ่าพื้นเมือง

ติดต่อเรา