ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการชุมชนได้จัดการขยะในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อขยะในชุมชน ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนจากสมาคม IMPECT และ สสส ถึงแม้ว่าระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุด แต่ชุมชนก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีกลไกการจัดการขยะโดยชุมชนต่อไป

#สสชพ #สสส #IMPECT #เครือข่ายลีซู