เช้าวันนี้(1พฤษจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนป่าปุ๊ นายกุศล สุปันโย ผู้ใหญ่บ้านป่าปุ๊ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เปิดการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน แก่กลุ่มอาชีพ และเยาวชนในชุมชน เพื่อต่อยอดขยายโอกาสส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน และเพิ่มพูนทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ให้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ และให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ ผู้ประสานงานโครงการได้ให้ข้อมูลว่า ชุมชนป่าปุ๊เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่มีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ ได้แก่ อ้อย งา ถั่วลายเสือ กลุ่มอาชีพได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจำหน่าย ได้แก่ ถั่วลายเสือคั่วแบบโบราณ ต่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นถั่วเสือซ่อนลาย จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ เนื่องจากชุมชนป่าปุ๊ยังมีผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์หลายอย่าง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ชุมชนป่าปุ๊จึงให้ความสำคัญต่อยอดขยายโอกาสส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการเพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ทั้งในด้านรูปลักษณ์ การจำหน่าย และสูตรการทำ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น งาอินทรีย์ น้ำอ้อยอินทรีย์ ถั่วอินทรีย์ รวมถึงการนำถั่วลายเสือ น้ำอ้อยอินทรีย์ งาอินทรีย์ ผสมกับโกโก้แท้แม่ฮ่องสอน แปรรูปเป็น“แปโหย่วโกโก้อินทรีย์” เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้เสริมให้กับประชาชน พร้อมกับการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป