แกนนำและสมาชิกในชุมชนมละบริได้ร่วมกันทำฝายบริเวณป่าต้นน้ำของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชนบ้านนากอกมละบริ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์โอกาสและเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือ (สส.ชพ. 4) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สำนัก 6