ตัวแทน Diakonia Thailand เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานประเด็นสตรีและเพศสภาวะ

จัดโดย IMPECT สมาคม IMPECT ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565

ณ สมาคม IMPECT ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและกระบวนการเสริมศักยภาพสตรีชนเผ่าพื้นเมือง และการทำงานประเด็น Gender ของ IMPECT รวมทั้งทบทวนแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสตรีชนเผ่าพื้นเมืองและประเด็นเพศสภาพ ตลอดจนนำบทเรียนและหลักสูตรไปสู่สตรีและเยาวชน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการทบทวนการขับเคลื่อนงานสตรี ที่เป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินงานของ IMPECT ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงพัฒนาการ ผลที่เกิดขึ้น และความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมบทบาทสตรี ทั้งภายในองค์กร และการขับเคลื่อนงานร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอการขับเคลื่อนการส่งเสริมสตรี ที่อยู่ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ IMPECT ที่สำคัญได้มีการระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ เครื่องมือและช่องทางการส่งเสริมต้นแบบการขับเคลื่อนงานสตรี ตลอดจนเป้าหมายในอนาคต

#สิทธิสตรี#สตรีชนเผ่า#Gender#GenderEquality#WomenRights#HumanRights#IndegenousPeopleRights