นักศึกษาฝึกงาน

มาร่วมฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการพัฒนาสังคม

“สมาคมต้องการนักศึกษาฝึกงาน ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการพัฒนาสังคมและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร”