นโยบายต่อต้านการทุจริต

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)

(Anti-Corruption Policy of IMPECT Association)