“ผู้หญิงลเวือะ มีความเป็นแม่ศรีเรือน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว และเป็นผู้ดูแลคนในบ้านเป็นหลัก ส่วนผู้ชายจะต้องเป็นผู้นำ หาเลี้ยงครอบครัว และเป็นผู้สืบทอดวงศ์ตระกูล” นี่คือมุมมองของผู้หญิงลเวือะที่มองบทบาทของผู้หญิงและชายบนสังคมและวัฒนธรรมของชาวลเวือะในอดีต

ปัจจุบัน บทบาทของหญิงและชายในสังคมลเวือะ มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ผู้หญิงเป็นผู้นำในครอบครัวและชุมชนได้ เช่น เป็น อสม. เป็นครู เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสามารถออกไปหางานนำเพื่อเลี้ยงครอบครัวนอกบ้านได้มากขึ้น แต่ในส่วนของงานการเมืองการปกครอง ส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นบทบาทของผู้ชายไม่ใช่บทบาทของผู้หญิง ในสังคมลเวือะจึงไม่เห็นผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองมากนัก

ผู้หญิงลเวือะ จึงมีความเห็นว่า ต้องมีการพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพของผู้หญิง ให้ผู้หญิงมีความกล้า มั่นใจในศักยภาพตนเอง เพื่อนำไปสู่การยอมรับในการทำหน้าที่ผู้นำของผู้หญิงในสังคมลเวือะให้มากขึ้น

#Daikonia #บทบาทผู้หญิงในสังคมและวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง

ติดต่อเรา