“ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับจากรัฐ และสาธารณชน”

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รูปธรรม

ฝ่ายจัดการความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ

ฝ่ายสื่อและรณรงค์

ฝ่ายสนับสนุนงานขบวนและผลักดันนโยบาย

ฝ่ายจัดการสำนักงาน

ติดต่อเรา