วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านละอ่างใต้ ม.3 ชาวบ้านร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บนพื้นที่ต้นน้ำของชุมชน เพื่อป้องกันน้ำหลาก และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งเป็นบ่อน้ำใช้ดื่มของชุมชน ที่มีความมั่นคง และสะอาดต่อสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นที่สูงภาคเหนือ สส.ชน ที่ได้รับทุนจาก สสส #ชนเผ่า #ชนเผ่าพื้นเมือง #สสส

ติดต่อเรา