รายละเอียดสมัครงาน

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานองค์กรสมาชิก AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ระยะเวลา: 3 ปี (ทดลองงาน 3 เดือน) แต่ทำสัญญาเป็นรายปีเมื่อผ่านการประเมินผล
รายงานให้: คชท.และ AIPP
สถานที่ทำงาน: สำนักงาน IMPECT
ค่าตอบแทน: 25,000 บาท (มีสวัสดิการประกันสังคม)

คุณสมบัติ

  • เป็นชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
  • อุทิศตน มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ตั้งใจ ทำงานรับใช้พี่น้องเต็มเวลา
  • สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการเสนอ จัดทำรายงาน แปลเอกสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
  • มีความรู้เรื่องชนเผ่าพื้นเมืองในไทยและภูมิภาคเอเชีย และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง
  • สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดี
  • ได้รับการยอมรับจากองค์กรและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นสมาชิก AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน

1) สื่อสารและประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการ AIPP กับองค์กรสมาชิก AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง และเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เป็นต้น
2) ประสานงาน เอื้ออำนวยในการรณรงค์ประเด็นร่วมในระดับพื้นที่/ประเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
3) ประสานงานกับองค์กรที่มีโครงการในประเทศไทยในการสนับสนุนให้สามารถจัดทำโครงการและการเขียนรายงานให้ตรงตามเวลา
4) สนับสนุนการพัฒนาโครงการ ระดมทุน และการวางแผนงานให้กับองค์กรสมาชิก AIPP ในประเทศไทยและ คชท.และ สชพ.
5) จัดทำรายงานกิจกรรมกลางปี/รายปีให้สำนักงาน AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
6) จัดกระบวนการและสนับสนุนการรณรงค์ การจัดเวที แถลงการณ์ การเขียนคำร้อง-ร้องเรียน การเขียนอุทรณ์กรณีเร่งด่วน และจัดกิจกรรมอื่นๆของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
7) แปลและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง (อังกฤษ-ไทย)
8) สนับสนุนการจัดการสำนักงาน สชพ. และศูนย์ประสานงาน คชท.
9) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก AIPP และ คชท.

ขั้นตอนการรับสมัครและสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
นัดสัมภาษณ์: วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 (เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์)
ประกาศผล: วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
เริ่มทำงาน: วันที่ 1 สิงหาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครมาได้ที่
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.)
ที่อยู่ 252 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
อีเมล์: cipt.office@gmail.com โทรศัพท์ 053-492544
ติดต่อสอบถาม: นางสาววิไลลักษณ์ เยอเบาะ โทร 088-2604079