ประกาศสำนักงานสมาคม IMPECT ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
#Covid19 #IMPECT #โคโรนา #ไวรัส