ประกาศ !!!!!!! รับสมัครงาน
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) ได้ริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2534 เน้นการทำงานกับแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างแท้จริง IMPECT มีเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ “มิติคุณค่าทางวัฒนธรรม” เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และเครือข่ายตนเอง ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการโครงการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

โครงการ พลังเด็กและเยาวชนร่วมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (CYAP)
พื้นที่ทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย น่าน กาญจนบุรี และเพชรบุรี
ระยะเวลา เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ( 24 เดือน)

ลักษณะงาน
1. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงานเทคนิคในการวางแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
2. วิเคราะห์งานเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมด้านนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทบทวนรายงานสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
3. จัดทำรายงานโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. แปลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย และทำหน้าที่เป็นล่ามได้ตามความจำเป็น
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของโครงการและของภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

6. จัดกระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติ
1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและไทยในระดับดีเยี่ยม
4. มีทักษะในการวางแผนโครงการ และการตรวจสอบรายงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์ (RB-PCM)
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน คนทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนดได้
7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย
“การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของสมาคม IMPECT
8. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง และใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google และเครือข่ายต่างๆได้ดี
9. สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการที่อยู่ต่างจังหวัด/ห่างไกล/ชายแดน และทำงานในวันหยุดได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 28,000-32,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
2. มีค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
4. มีรถยนต์ของสำนักงานเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

ช่วงวันและเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยทางโครงการ จะแจ้งวันและเวลาในการสัมภาษณ์ภายหลัง

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. ใบสมัคร (ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว) จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5. หลักฐานยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือใบผ่าน จำนวน 1 ชุด
การเกณฑ์ทหาร (สด. 43) (กรณีผู้ชาย)
6. บทความภาษาอังกฤษนำเสนอถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการสมัครงานตำแหน่งนี้
7. สำเนาเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่ง (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการผ่านงาน หรือใบประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสมัครงานได้ที่
1) น.ส.วิไลลักษณ์ เยอเบาะ (หัวหน้าโคงการ) โทร: 088-2604079 อีเมล: miqyar@gmail.com
2) น.ส.กัลยา แสงยาอรุณ (เลขานุการกลุ่มงานการศึกษาฯ) โทร: 080-1358619
อีเมล: kanlaya.impect@gmail.com
ทั้งนี้ท่านสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ได้ที่
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
เลขที่ 252 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร
http://bit.ly/2PExHWS