เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และเครือข่าย 13 องค์กรเพื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี พล.เอกประยุทธ จันทร์โอชา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะขอเร่งรัดการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(กรณีเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา) ติดมติคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติที่ได้เห็นชอบการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม (ครั้งที่2) จำนวน 208631 คน รวมทั้งกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน เช่น เด็กและนักเรียนในสถานะศึกษา จำนวน 76,540 คน ที่มีอักษร G,P และ 0 ซึ่งในช่วงระยะที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา ยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานด้านสาธารสุข เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมากกว่า 5 ปี ประกอบกับช่วงโรคโควิค 19 ระบาดไปทั่ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มนักเรียน อักษร G ,P และ O เป็นกลุ่มเปราะบางต่อโรคโควิค 19 เพราะยังไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและยังเรียนหนังสือตามสถานศึกษาต่าง ๆ หากกลุ่มเด็กดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิค 19 จะไม่สามารถดำเนินการตรวจ คัดกรอง หรือรักษาพยาบาลได้ เนื่องจากหน่วยงานบริการไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ เพราะกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีสัญชาติไทยด้วยเหตุนี้จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดกระบวนการต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเด็กและนักเรียนในสถานศึกษา ที่กำลังรอพิสูจน์สิทธิ ได้รับสิทธิดังกล่าว

ข้อมูลโดย: อิสระ พนาสันติกุล นักสื่อสารชนเผ่าพื้นเมือง IMN

#ชนเผ่าพื้นเมือง #สื่อชนเผ่าพื้นเมือง #สถานบุคคล#สิทธิขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา