ภาคประชาชนเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ม่าง พ.ศ. …. ต่อรัฐสภา ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ภาคประชาชน)

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

สมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทย (สสกท.) สมาคมม้ง สมาคมพ่อค้าม้ง สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา ในประเทศไทย (IMPECT) มูลนิธิเฮมพ์ฟอร์ไลฟประเทศไทย วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ปลูกและ ผลิตผ้าม่าง สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย เครือข่ายแพทย์แผนไทยสาขาต่าง ๆ บริษัทผู้ประกอบการ เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปลูก และประชาชน ผู้เล็งเห็นประโยชน์จากกัญชา กัญชง ม่าง จึงได้ร่วมกันร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ม่าง พ.ศ. ….

โดย เพิ่มเนื้อหาพืช “ม่าง” เข้ามา ด้วยเหตุที่ “ม่าง” มีลักษณะคล้ายกับ กัญชง Hemp เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้เส้นใยตามวิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งเป็นการปลูกเพื่อการดำรงชีพ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การค้าและ พาณิชย์ ฝ่ายรัฐโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นับรวมกับกัญชา กัญชง ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม ทำให้ประชากรชาติพันธุ์ม้งและชนเผ่า พื้นเมืองที่กระจายอยู่ 16 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ

ทุกภาคส่วนจึงได้รวมตัวกันเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ม่าง พ.ศ. …. ต่อประธานรัฐสภา ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ภาคประชาชน)

#ชนเผ่าม้ง#ชนเผ่าพื้นเมือง#กัญชง#ม่าง