ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการ ทำความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการและทำสัญญารับทุนโครงการย่อย จากเครือข่ายชนเผ่าต่างๆกว่า 45 ชุมชน กับโครงการเสริมพลังสร้างสุขภาวะขุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพิ้นเมือง (สส.ชพ) ร่วมกันสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อการอยู่ดี กินดี ขอบคุณ สสส.