เวทีประชุมสมาชิก AIPP และเครือข่ายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาชุมพื้นเมือง เพื่อนำเสนอและแบ่งปันสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย, เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก AIPP และเครือข่ายและพัฒนาการดำเนินงานรายปีของสมาชิก AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #AIPP #IMPECT