กิตติศักดิ์ สุดพิทักษ์เกียรติ

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายคำปัน ประทีปพจน์ ประธานเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวิบูลย์ มหาศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 1 ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายลเวือะ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3 โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ กระทรวงวัฒนธรรม ศมส.(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) สสส. (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสาร) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

จุดประสงค์ที่สำคัญคือ “การรวมพลังคนลเวือะ เพื่องานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนลเวือะ” เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรมมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของคนลเวือะ  และเป็นการรวมตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคนลเวือะทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมวันที่ 4 ภายในงานวันลเวือะมีการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ของลเวือะ  เพื่อให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 15 ทีม และมีการจัดนิทรรศการของแต่ละชุมชน เพื่อชุมชนจะได้นำสินค้าของตนเองมาจำหน่าย ตลอดจนได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอการละเล่นในสมัยดั่งเดิมให้เด็กๆได้เห็นได้เล่น

กิจกรรมวันที่ 5 มีการประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบดั่งเดิมของลเวือะ โดยให้ผู้รู้เป็นผู้ทำพิธีต่างๆและมีการเดินขบวนขึ้น บ้านลเวือะหลังใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีร่วมกัน และในขณะที่ผู้รู้ทำพิธีบนบ้าน  มีการฟ้อนดาบ  จากผู้รู้ และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(ตำข้าว)

ตลอดจนมีเวทีนำเสนอการดำเนินงานด้านสิทธิของชนเผ่า โดย ศจ.ดร. ทองทิพย์ แก้วใส   และเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ร่างกฏหมายคุ้มครองชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกับแนวคิดพื้นที่คุ้มครอง ส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ)”  โดย ชุติมา มอแลกู่ คณะกรรมการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และการดำเนินงานของเครือข่ายลเวือะโดย สจ. คำปัน ประทีปพจน์  ประธานเครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม ตลอดจน มีการจัดประชุมการขับเคลื่อนงานในระดับเครือข่ายต่อไปอย่างไร นำโดย สจ.คำปัน ประทีปพจน์ ประธานเครือข่ายลเวือะ โดยมีการวิเคราะห์จากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และจะขับเคลื่อนประเด็นงานของเครือข่ายอย่างไร โดยมีผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

ช่วงเย็น  มีการเดินขบวนของลเวือะ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงาม และความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชนเผ่าลเวือะ และมีพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าละเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3 โดย นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียงกล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ มหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนจากกลุ่มแม่บ้าน การแสดงวงดนตรีจากศิลปินลเวือะ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดลเวือะ