วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

Vision

วิสัยทัศน์

“ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับจากรัฐ และสาธารณชน”

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในทุกเพศสภาวะ และเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
  2. ส่งเสริมการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
  3. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของชนเผ่าพื้นเมืองในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง
  4. สนับสนุนการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง
  5. พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารกับสาธารณชน
  6. พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ติดต่อเรา