“ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีหน้าที่ในการสนับสนุนโดยตรงตามแผนพัฒนา เพียงแต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยมีพื้นที่กว้าง มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งในระยะยาวท้องถิ่นจะต้องเข้าไปทำแผนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองให้มีความเข้มแข็ง”
———————–
สันติกุล จือปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
———————–
#CORD #Empower #Cord #Diakonia #IMPECT #IKI #Pathways #TransformativePathways #Woman #IndigenousPeoples #WeAreIndigenous #IndigenousWomen #IndigenousThailand #Indigenous #Pakia #บ้านห้วยชมภู #Huaychomphu