ชุมชนม้ง บ้านแม่สะงะเหนือ อบรมปฏิบัติสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน ที่ชุมชนมีการจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ด้านพิธีกรรม ความเชื่อ รวมถึงความร่วมมือของคนในชุมชน ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าตามกฏระเบียบของชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาในเอเชีย IKPA #ikpa#สมาคมอิมเปค#ชนเผ่าพื้นเมือง#ชาติพันธุ์#บ้านแม่สะงะเหนือ#ม้ง