เกี่ยวกับเรา

ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับจากรัฐและสาธารณชน

1)พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในทุกเพศสภาวะ และเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง
2) ส่งเสริมการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
3) ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของชนเผ่าพื้นเมืองในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง
4) สนับสนุนการผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง
5) พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารกับสาธารณชน
6) พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองที่ยั่งยืน

1) พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดการตนเองบนฐานอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรม (สร้างผู้นำ)
2) พัฒนาพื้นที่รูปธรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน (สร้างพื้นที่รูปธรรม)
3) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง รวมทั้งส่งเสริมบทบาทหญิง ชาย และการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้สูงอายุ
อย่างเท่าเทียมกัน (ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ)

4) เสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานระดับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง (สร้างนโยบาย)
5) พัฒนางานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และรณรงค์เชิงนโยบายและสาธารณะ (สื่อสารสาธารณะ)
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาคมให้สามารถขับเคลื่อนงานองค์กรได้ต่อเนื่องและสามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา
พ (สร้างเสริมชีวิตคนทำงาน)
7) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสมาคมในการระดมทุนและทรัพยากรให้พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง (แสวงหาทุนทำงาน)

ติดต่อเรา