โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าสังคมออนไลน์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และเท่าทัน บ้านน้อยพลังงาน แม้ในชุมชนจะไร้ซึ่งพลังงานไฟฟ้า ..เด็ก ๆ ก็พร้อมใจที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางดิจิทัล ด้วยสมาร์ทโฟน เด็กและเยาวชนบ้านน้อยพลัง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มาเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มทักษะทางดิจิทัล โดยการใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งได้มีการลงทะเบียนและเรียนรู้ช่องทางตลาดออนไลน์ การสร้างแรงบันดาลใจ หรือการเท่าทันกลโกงในตลาดออนไลน์ ที่สำคัญได้เพิ่มทักษะและลงมือปฏิบัติในการถ่ายภาพ

โดยผ่านทางวีดีโอ 5 ขั้นตอนและทีมวิทยากร รวมถึงได้มีการสรุปแลกเปลี่ยนถึงผลที่ได้รับจากวีดีโอแต่ละตอน แกนนำชุมชนได้กล่าวถึงเยาวชนว่า “เยาวชนสมัยนี้เรียนรู้ง่ายและเท่าทันเทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนที่ไช้ในการถ่ายภาพ วีดีโอ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หากได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในการใช้ สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ ใช้ในสังคมออนไลน์ ก็สามารถช่วยและต่อยอดอาชีพไห้กับพ่อแม่ได้ “#สมาคมอิมเปค#มูลนิธิกองทุนไทย#Google.org#เพิ่มทักษะทางดิจิทัล#บ้านน้อยพลัง#อมก๋อย#ชนเผ่าพื้นเมือง