เวทีประชาคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ขบวนการจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ GIS และ แผนที่รายแปลง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมIMPECT ,มูลนิธิรักษ์ไทย,ผู้นำ,คณะกรรมการเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่ต๋ำ และชาวบ้าน

#บ้านแม่จันใต้#ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ#แผนที่#IMPECT