ชาวบ้านชุมชนห้วยมะเดื่อ ได้ร่วมมือเก็บกวาดขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเป็นมิตร, มีกฏระเบียบในชุมชนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลในที่สาธารณะให้มีความสะอาดน่าอยู่เสมอ

ถึงแม้โครงการจะมีระยะเวลาที่สั้น แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการจัดการขยะของชุมชน และชุมชนสามารถจัดการได้อย่างต่อเนื่อง โครงการการจัดการขยะชุมชนบ้านห้วยมะเดื่อ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

#สส.ชน #สสส#IMPECT#NREM#ชนเผ่าพื้นเมือง