Our Project!

โครงการของเรา

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เน้นการทำงานโดยชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้มิติคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 7 ประการ ดังนี้

ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ

สื่อสารสาธารณะ

สร้างพื้นที่รูปธรรม

สร้างนโยบาย

สร้างเสริมชีวิตคนทำงาน

แสวงหาทุนทำงาน

|โครงการทั้งหมด

1 2 6