กิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 ที่ผ่านมา สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ โดยได้เดินทางไปยังจุดเรียนรู้ ณ บ้านห้วยหมากเลี่ยม ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนพื้นที่สูงบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง #สสชพ. ของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เป็นโครงการที่มีแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทำให้การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

และจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้พบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดี การคุมกำเนิดการทานยาคุมที่ถูกวิธี และการนำความรู้ที่ได้รับมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน การมีพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้เรื่องของสถานะบุคคลและขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิที่จะมีสถานะทางทะเบียน การยื่นขอสัญชาติ และความเข้าใจในการใช้สิทธิที่ควรจะได้รับ นอกจากความรู้ที่เด็กๆได้รับแล้วนั้นยังเกิดความตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมดาราอาง เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างชุมชน และเกิดกฏ ข้อห้ามเรื่องการลดเหล้าและบุหรี่ เมื่อมีงานประเพณีอีกด้วย

เห็นได้ว่า เด็กๆ ตัวเล็กๆนั้นก็เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของเราเหมือนกันนะค่ะ หากเราส่งเสริมศักยภาพเด็กไปในทางที่ถูกที่ควร……ชุมชนของเราก็จะเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เครดิต:ข้อมูลโดย
#เรื่องเล่าสำนัก6
#สำนักสร้างสรรค์โอกาส
#สสส. #IMPECT #สสชพ.

ประชุมคณะกรรมการ TKN

สรุปการประชุมคณะกรรมการ TKN

1. การเตรียมยื่นจดทะเบียนองค์กรสาธารณะประโยชน์ของเครือข่าย TKN โดยยื่นเอกสารต่อพ.ม.จังหวัดเชียงใหม่ และการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกผู้แทน

2. เครือข่าย TKN ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของเครือข่าย TKN ให้เป็นปัจจุบัน (ในแผนระยะเวลา 3 ปี)

เชิญร่วมงาน “ตลาดนัดปันสุข”

เชิญร่วมงาน “ตลาดนัดปันสุข”
29-30 พฤศจิกายน 2562
ณ สมาคม IMPECT ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปล.เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.

พบกับกิจกรรม
1.เวทีสมัชชาเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเสวนาว่าด้วยเรื่องประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่าพื้นเมือกับความมั่นคงทางอาหาร
2.เปิดฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง 14 กลุ่มชาติพันธุ์
อาทิ เช่น ย้อมสีธรรมชาติ ถักคันดง เขียนลายเทียน รำดาบ และปั้นดิน เป็นต้น
3.เปิดหมวกระดมทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศกร. มอวาคี โดยศิลปินชนเผ่าฯ
4.จำหน่ายอาหารชนเผ่าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากชุมชนตลอดงาน

จัดโดย:สถาบันจัดการความรู้ชนเผ่าพื้นเมือง สรช. ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง คศช.
สนับสนุนโดย:#สมาคมIMPECT #AIPP #Diakonia

วทีประชุมสมาชิก AIPP และเครือข่ายในประเทศไทย

เวทีประชุมสมาชิก AIPP และเครือข่ายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาชุมพื้นเมือง เพื่อนำเสนอและแบ่งปันสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย, เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก AIPP และเครือข่ายและพัฒนาการดำเนินงานรายปีของสมาชิก AIPP และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #AIPP #IMPECT

แตน วิทยาป่างาม #ประเด็นแลกเปลี่ยนงานด้านขบวนชนเผ่าพื้นเมือง

ที่ผ่านมาบ้านของตนเองประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่ม-น้ำใช้ หลังจากที่โครงการจาก สสชพ.เข้ามาส่งเสริมในชุมชนและมีกิจกรรมต่างๆ ทำให้ชุมชนได้ดื่มที่น้ำสะอาด ทำให้รู้ว่าการทำงานร่วมกับขบวนชนเผ่ามีประโยชน์หลายด้าน ตนจึงอยากเสนอว่าให้สมาชิกสำนึกอยู่เสมอว่าสมาคมอิมเปคมีภาระงานเยอะมาก ดังนั้นเราต้องแบ่งเบาภาระให้กับสมาคมด้วยถือเป็นหน้าที่ร่วมกัน ต้องมาร่วมกิจกรรมกับสมาคมบ่อยๆไม่เพียงแค่ประสบปัญหาแล้วถึงค่อยมาร่วม เวลาไม่มีปัญหาก็ไม่มา ต้องมีปฎิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดเวลา
– แตน วิทยาป่างาม –
คณะกรรมการสมาคมฯ 2562
#ประเด็นแลกเปลี่ยนและพิจารณา
ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมสมัยสมัญ ประจำปี 2561/2562
#งานด้านขบวนชนเผ่าพื้นเมือง #IMPECT #ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมIMPECT