เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 สมาคมอิมเปค ร่วมกับมูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช. กับแกนนำชุมชนบ้านปางสา ร่วมถึงชาวบ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ จาก อ.จอมทอง ได้จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรื่องการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยได้มีการพูดถึงพืช 3 ชนิดคือ ห่อทีหล่า ค้างคาวดำ และตะไคร้ต้น ว่าจะสามารถเอามาแปรรูปได้อย่างไรบ้าง โดยได้มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารการแปรรูปจาก ม.ราชฎัรเชียงราย เข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ด้วย

สนับสนุนโดย #กองทุนแนวทางการรับรู้และเรียนรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง (PAWANKA) สมาคมอิมเปค มูลนิธิ IPF. และสมาคม สสช.แกนนำชุมชนบ้านปางสา,บ้านหินเหล็กไฟและบ้านขุนแตะ #ห่อทีหล่า #ฉันกับเธอ

เชิญชวนเข้าร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

พบกันในปีที่ 13 วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ สมาคม IMPECT ขอเชิญร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมือง “ปันรัก ปันสุข จากภูผา สู่มหานที” สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชนเผ่าพื้นเมือง ที่ช่วยเหลือกันในยามวิกฤติที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายเต็มที่ ปีนี้จึงได้กระจายกันจัดเป็นรายภูมิภาค โดยมีสถานที่จัดงานหลัก 4 แห่ง ได้แก่1. ภาคเหนือ จัดที่สมาคมอิมเปค จังหวัดเชียงใหม่2. ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก จัดที่บ้านภูเหม็น จังหวัดอุทัยธานี3. ภาคอีสาน ม.ราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร4. ภาคใต้ จัดที่อบต.ทุ่งนารี จังหวัดพัทลุงท่านที่อยู่ใกล้สามารถไปร่วมงานได้ตามจุดที่สะดวก หรือจะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดงานได้ที่ เพจ @IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง#วันชนเผ่าพื้นเมือง#IndigenouseDay2020#IndigenouseDay.#ชาติพันธุ์#เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย#UNDRIP#TheNorthองศาเหนือ#ThaiPBSClick

กิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 ที่ผ่านมา สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม “นับเราด้วยคน ครั้งที่ 4 : เรียนรู้ด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพาน้องเรียนรู้ โดยได้เดินทางไปยังจุดเรียนรู้ ณ บ้านห้วยหมากเลี่ยม ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายเครือข่ายเด็กและเยาวชน บ้านห้วยหมากเลี่ยม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนพื้นที่สูงบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง #สสชพ. ของสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย #IMPECT โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เป็นโครงการที่มีแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทำให้การขับเคลื่อนงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

และจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้พบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดี การคุมกำเนิดการทานยาคุมที่ถูกวิธี และการนำความรู้ที่ได้รับมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน การมีพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพได้เรียนรู้เรื่องของสถานะบุคคลและขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิที่จะมีสถานะทางทะเบียน การยื่นขอสัญชาติ และความเข้าใจในการใช้สิทธิที่ควรจะได้รับ นอกจากความรู้ที่เด็กๆได้รับแล้วนั้นยังเกิดความตระหนักในการสืบทอดวัฒนธรรมดาราอาง เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างชุมชน และเกิดกฏ ข้อห้ามเรื่องการลดเหล้าและบุหรี่ เมื่อมีงานประเพณีอีกด้วย

เห็นได้ว่า เด็กๆ ตัวเล็กๆนั้นก็เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของเราเหมือนกันนะค่ะ หากเราส่งเสริมศักยภาพเด็กไปในทางที่ถูกที่ควร……ชุมชนของเราก็จะเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เครดิต:ข้อมูลโดย
#เรื่องเล่าสำนัก6
#สำนักสร้างสรรค์โอกาส
#สสส. #IMPECT #สสชพ.

ประชุมคณะกรรมการ TKN

สรุปการประชุมคณะกรรมการ TKN

1. การเตรียมยื่นจดทะเบียนองค์กรสาธารณะประโยชน์ของเครือข่าย TKN โดยยื่นเอกสารต่อพ.ม.จังหวัดเชียงใหม่ และการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกผู้แทน

2. เครือข่าย TKN ได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของเครือข่าย TKN ให้เป็นปัจจุบัน (ในแผนระยะเวลา 3 ปี)

เชิญร่วมงาน “ตลาดนัดปันสุข”

เชิญร่วมงาน “ตลาดนัดปันสุข”
29-30 พฤศจิกายน 2562
ณ สมาคม IMPECT ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปล.เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.

พบกับกิจกรรม
1.เวทีสมัชชาเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเสวนาว่าด้วยเรื่องประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่าพื้นเมือกับความมั่นคงทางอาหาร
2.เปิดฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง 14 กลุ่มชาติพันธุ์
อาทิ เช่น ย้อมสีธรรมชาติ ถักคันดง เขียนลายเทียน รำดาบ และปั้นดิน เป็นต้น
3.เปิดหมวกระดมทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศกร. มอวาคี โดยศิลปินชนเผ่าฯ
4.จำหน่ายอาหารชนเผ่าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากชุมชนตลอดงาน

จัดโดย:สถาบันจัดการความรู้ชนเผ่าพื้นเมือง สรช. ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง คศช.
สนับสนุนโดย:#สมาคมIMPECT #AIPP #Diakonia