Slide หลากหลายชาติพันธุ์ รากฐานภูมิปัญญา สานสู่งานพัฒนา พาชุมชนยั่งยืน "ชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง มีความเข้มแข็งสามารถคุ้มครองสิทธิ
และกำหนดวิถีชีวิตตามกรอบวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี".
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง
และสามารถสืบทอดได้อย่างภาคภูมิใจ