ความเป็นมา

History

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)  เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 เน้นการทำงานโดยชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้มิติคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง

ต่อมาองค์กรได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536   และจัดให้มีกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสมาคม เข้ามาเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคม เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคม เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ของสำนักงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและต่อมาองค์กรได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536 และได้จัดให้มีกระบวนการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกสมาคม เข้ามาเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคม เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ของสำนักงานสมาคม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงและชนเผ่าพื้นเมืองโดยรวม

ปัจจุบันสมาคมได้เน้นการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ได้แก่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ดาระอาง ไทใหญ่ ม้ง เมี่ยน  ลีซู  ละหู่  ลเวือะ และอ่าข่า อีกทั้งเน้นการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อหนุนให้ชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิในการกำหนดวิถีตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับจากรัฐและสาธารณะชน

สมาชิกเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์