IMPECT Association

วิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง: การจัดการชุมชนที่ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา สมาคมได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กับชุมชนและเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และทำงานร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายกัลยาณมิตรในการสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพแกนนำรุ่นใหม่

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เน้นการทำงานโดยชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้มิติคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์หลัก 7 ประการ