IMPECT Association

ระเบียบข้อบังคับและนโยบายสมาคม ศ.ว.ท. (IMPECT)

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ