เวทีประชุมผู้รู้ภูมิปัญญาและผู้นำชุมชนอ่าข่าในประเทศไทย (Dzoeq Khav Civq Pir Armavq)

ครือข่ายอ่าข่าเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขง (NADA) ร่วมกับสมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอ่าข่า เชียงราย ได้จัดเวทีประชุมผู้รู้ภูมิปัญญาและผู้นำชุมชนอ่าข่าในประเทศไทย

rfoo (admin)

24 กันยายน 2023

ชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์รคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อในชุมชน

คณะกรรมการชุมชนได้จัดการขยะในชุมชน โดยให้มีการคัดแยกขยะและประสานผู้รับซื้อขยะในชุมชน

rfoo (admin)

22 สิงหาคม 2022

rfoo (admin)

18 กรกฎาคม 2022
1 2 3
ติดต่อเรา