TeeYaBee (ร้อยผึ้ง)

กลุ่มคนเลี้ยงผึ้งจากบ้านอาแย


กลุ่มคนเลี้ยงผึ้งจากบ้านอาแย เริ่มต้นจาก 4 ครอบครัว (ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 8 ครอบครัว) ที่มีความสนใจต้องการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง และพัฒนาเป็นอาชีพทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยที่ผ่านมา กลุ่มเลี้ยงผึ้งได้ทำรังผึ้งไปวางตามไร่ตามสวนและในป่ารอบหมู่บ้าน เพื่อให้ผึ้งมาอยู่ในรังที่ทำไว้ จะได้สามารถเก็บน้ำผึ้งได้ง่าย จากนั้นนำน้ำผึ้งที่ได้บรรจุขวดแม่โขงขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่า กลุ่มยังต้องการความรู้ในการเลี้ยงผึ้งเพิ่มเติม เพื่อจะได้ยกระดับน้ำผึ้งของกลุ่มให้มีคุณภาพและมาตราฐานมากขึ้น

สมาคม lMPECT จึงได้เข้าไปหนุนช่วยกลุ่มในการยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งให้ได้มาตราฐานและมีคุณภาพมากขึ้น โดยเริ่มจากการตั้งชื่อกลุ่ม วางโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม และวางแผนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กลุ่มเลี้ยงผึ้งได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า TeeYaBee (ร้อยผึ้ง) และวางแผนจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานในการผลิต รวมทั้งได้ร่วมออกแบบโลโก้และแพคเกจจิ้ง (Packaging Design) ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้คนอยู่กับป่ามีอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนนะคะ

#Diakonia #UNDP